przejdź do treści

Już od 8 października 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Program otwarty jest na każdego. Zarówno organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, instytucja publiczna, jak i grupa mieszkańców, która aktywnie działa w lokalnej społeczności, może zgłosić pomysł na projekt na rzecz własnej okolicy. Tematyka zgłaszanych projektów jest bardzo szeroka. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcą mieć większy wpływ.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosiło nabór ofert w trybie tzw. „małych grantów”, zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. mogą składać oferty na realizację zadań w 2018 r. z zakresu i na rzecz rozwijania kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego, nawiązujące zwłaszcza do:

  • współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego,
  • wzmacniania Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej.

 

Powyższe zadania dotyczyć będą sfery zadań publicznych „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 na dofinansowanie powyższych zadań zleconych organizacjom pozarządowym wynosi w sumie 30.000,00 zł. Wysokość jednorazowego dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł., natomiast łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2018 w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.

 

Oferty należy wypełniać przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl),  i składać w wersji elektronicznej i papierowej (lub poprzez profil zaufany ePUAP) do siedziby Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Ostateczny termin składania ofert upływa 16 listopada 2018 r., przy czym procedura przyznawania „małych grantów” może ulec zakończeniu wcześniej, w przypadku wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 na zadania w ramach naboru. Ostateczny termin realizacji zadań upływa natomiast 31 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowe zasady naboru i informacje na jego temat można znaleźć w zakładce „Konkursy” portalu Wielkopolskie Wici. Ogłoszenie znajduje się także na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Użyte linki:

https://www.umww.pl/male-granty

https://bip.umww.pl/292---505---k_86---k_245---informacja-w-sprawie-naboru-ofert-na-1


Dyżury tematyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach działań Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Statut Województwa Wielkopolskiego jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Nplakat b1 sex drugs wrzesienadszedł czas na drugą w tym roku premierę Speaking Concert i kolejną moc wrażeń...Najnowsza produkcja Fundacji Fabryka Sztuki - „Sex, drugs and classical music. Muzyka i Medycyna”.

 


 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu. Termin nadsyłania uwag: do 17 września 2018 r.

Uchwała Nr 5849/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego pliki 2018\jednorazowe49.docx

Strona 6 z 11

Początek strony