przejdź do treści

Poniżej prezentujemy informacje kontaktowe do pracowników Samorządu Województwa Wielkopolskiego zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z podziałem na odpowiednie departamenty/biura/jednostki organizacyjne wraz z krótkimi informacjami nt zadań danego departamentu oraz innych niż "Program współpracy..." dokumentów mogących wpływać na współpracę z organizacjami pozarządowymi.


 


 

Departament Organizacyjny i Kadr

Jednostka koordynująca współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tu we współpracy z pozostałymi departamentami są tworzone co roku: Program Współpracy oraz Sprawozdanie. Także w tym miejscu znajduje się sekretariat Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego. Departament wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez ogłaszanie co roku otwartego konkursu ofert na jego rozwój w szczególności poprzez organizację Dni Kultury Solidarności.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Bartkowiak
61 626 6733
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Michałowski
61 66 6711
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patrycja Zarzycka
61 626 6230
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Alicja Matuszewska-Nowak

61 626 6713

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka współpracuje w zakresie problematyki odnowy wsi poprzez organizację otwartych konkursów ofert: pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” oraz na działania promujące żywność wysokiej jakości.

Podstawą współpracy jest Samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Dominik Bekasiak
61 626 6514
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Kubiatowicz
61 626 6520
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Nowak
61 626 6527
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Departament Zdrowia

Jednostka współpracuje w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań takich jak: zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV,ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym). Ponadto: udostępniania zasoby Urzędu (sale konferencyjne, strona internetowa, itp.), dofinansowuje zakup towarów i usług (nagrody, plakaty, wydawnictwa, materiały promocyjno - edukacyjne, itp.), zaprasza do czynnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Departament (konferencje, szkolenia, imprezy, itp.).

Podstawę współpracy stanowią poniższe dokumenty:

 • Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015,
 • Regionalny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
 • Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017,
 • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Jarosław Cieszkiewicz
61 62 66 356
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Choroszko
61 62 66 848
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hanna Waszak-Rudecka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Szafer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janusz Krysztofiak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Milena Magnucka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Milena Szczepaniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Nowak
61 62 66 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Departament Kultury

Departament ma za zadanie wspieranie szeroko pojętej kultury oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego (w tym zabytków) w województwie wielkopolskim poprzez zapewnienie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych. W ramach swoich zadań koordynuje działalność samorządowych instytucji kultury oraz współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki w szczególnści poprzez dofinansowywanie realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Natalia Wasilewska
61 626 6889
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Dopierała
61 626 6893
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Oksza-Strzelecka
61 626 6888
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej. Terenem działania Ośrodka jest województwo wielkopolskie, siedzibą miasto Poznań. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wytycza kierunki polityki społecznej zmierzające do wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa współdziałając z różnymi podmiotami w gminach i powiatach. Inspiruje i promuje nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, bilansuje potrzeby w tym zakresie i diagnozuje problemy społeczne. Ogłaszamy m.in. otwarte konkursy ofert na realizację zadań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawę współpracy stanowią poniższe dokumenty:

 • Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
 • Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020,
 • Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020,
 • Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do roku 2020,
 • Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015,
 • Program „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej ROPS bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Radosław Dukat
61 8567 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Szofer
61 8567 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcelina Sadowska
61 8567 323
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Staniewska
61 8567 306
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Antkowiak
61 8567 957
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Wieczorek
61 8567 342
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Departament Sportu i Turystyki

Departament kształtuje politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W ramach swoich obowiązków stwarza warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczno-techniczne dla rozwoju podległych sobie dziedzin życia. W tym celu zarządza środkami budżetowymi. Jego zadaniem jest także prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie. Na ten cel Departament posiada środki m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jego obowiązkiem jest również przystosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Departament odpowiada również za rozwój kontaktów międzynarodowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego z zagranicą.

Departament współpracuje z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, poprawy i rozwoju bazy sportowej i turystycznej oraz ratownictwa wodnego.

Podstawę współpracy stanowi, oprócz "Programu współpracy..." Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
Mariusz Kubiak
61 626 6843
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Skrodzka
61 626 6845
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Tykwic
61 626 6845
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Wysocki
61 626 6846
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W DZIEDZINIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI
Andrzej Kaleniewicz
61 626 6847
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Piechocki
61 626 6855
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Prażanowska
61 626 6855
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE
Elżbieta Kubiak
61 626 6851
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Jankiewicz-Nowaczyk
61 626 6853
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Ceranek
61 626 68 52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Lisek
61 626 6852
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Departament Edukacji i Nauki

Departament Edukacji i Nauki przygotowuje i realizuje programy wojewódzkie w dziedzinie rozwoju edukacji i nauki, wspiera i prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu. Współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami oświatowymi w zakresie edukacji, koordynuje działania placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie ustalania priorytetów w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w skali województwa.

Departament współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 roku.

Podstawę współpracy stanowią poniższe dokumenty:

 • Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim,
 • e-WIELKOPOLSKA. Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Ewa Wesołowska-Nowak
61 626 6578
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Książkiewicz
61 626 6578
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego realizującą zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie wielkopolskim.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej WUP bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Kaczmarek

618 463 824
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łukasz Babula
618 463 854
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Radwański
618 463 825
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro koordynuje i monitoruje współpracę międzynarodową samorządu województwa ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach oraz z międzynarodowymi podmiotami, zrzeszeniami regionalnymi i sieciami międzynarodowymi. Do zadań jednostki należy również inicjowanie kontaktów międzynarodowych podmiotów i instytucji z terenu województwa z partnerami zagranicznymi, a także organizacyjny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt zagranicznych przedstawicieli samorządu województwa oraz wizyt przedstawicieli samorządów partnerskich i zagranicznych instytucji w Wielkopolsce. Ponadto, Biuro dba o wizerunek publiczny samorządu województwa za granicą oraz współdziała w zakresie działań związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej prowadzoną przez Urząd Marszałkowski.

Więcej informacji nt. Biura można znaleźć na stronie internetowej Urzędu bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Ewa Chomicz
61 626 6657
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Początek strony