przejdź do treści

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 228/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2024 - 2025 (Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. 571 ze zm.) nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wypełniając obowiązek wynikający z powyższych przepisów, na mocy Uchwały Nr 59/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego”.

W wyznaczonym terminie tj. do 5 czerwca 2024 r. włącznie, nie wpłynęły żadne stanowiska, uwagi ani wnioski wymienionych wyżej podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania składników majątku (mebli biurowych) będących w posiadaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rzecz organizacji pozarządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur księgowego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniu 5 czerwca 2024 r. nie odbędzie się.  Z tego względu, wyznaczony został dodatkowy dyżur w dniu 21 czerwca 2024 roku. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2024 r. poz. 566 tj.) oraz Uchwały XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2024 r. poz. 566 tj.) oraz Uchwały XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 28/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Komisja ds. przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zweryfikowała Karty zgłoszenia kandydata na członka do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i udzielone rekomendacje pod względem formalnym, przeliczyła rekomendacje oraz utworzyła listę kandydatów organizacji i podmiotów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Strona 1 z 3

Początek strony