przejdź do treści

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur prawny 8 sierpnia br. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych nie odbędzie się. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7034/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7034/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028”.

Departament Gospodarki UMWW informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ - kupowanie bez ryzyka”.

w dniu 16 czerwca 2023 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr LIV/1100/23 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z § 12 ust. 1 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w trakcie ogłoszonych 29 maja 2023 r., na podstawie uchwały nr 6649/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2023 r., konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości, w wyznaczonym terminie, tj. do 9 czerwca 2023 r., nie wpłynęły żadne stanowiska wymienionych wyżej podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w następujących terminach wprowadzone zostaną zmiany godzin dyżurów radcy prawnego:

za dyżur w dniu 25 lipca br. - wydłużone zostają godziny dyżuru w dniu 11 lipca (od 16.00 do 18.00),

za dyżur w dniu 27 lipca br. - wydłużone zostają godziny dyżuru w dniu 18 lipca (od 16.00 do 18.00),

za dyżur w dniu 1 sierpnia br. - wydłużone zostają godziny dyżuru w dniu 10 sierpnia (od 16.00 do 18.00), 

za dyżur w dniu 3 sierpnia br. - wydłużone zostają godziny dyżuru w dniu 17 sierpnia (od 16.00 do 18.00).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur prawny 22 i 27 czerwca br. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych nie odbędzie się. Z tego względu,  wydłużone zostaną dyżury w dniu 29 czerwca od godz. 16.00 do 18.00 (za dyżur w dniu 22 czerwca), oraz w dniu 30.06 od godz. 16.00 do 17.00  (za dyżur w dniu 27.06 br.). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości.

Strona 3 z 7

Początek strony