przejdź do treści


Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosiło nabór ofert w trybie tzw. „małych grantów”, zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. mogą składać oferty na realizację zadań w 2018 r. z zakresu i na rzecz rozwijania kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego, nawiązujące zwłaszcza do:

  • współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego,
  • wzmacniania Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej.

 

Powyższe zadania dotyczyć będą sfery zadań publicznych „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 na dofinansowanie powyższych zadań zleconych organizacjom pozarządowym wynosi w sumie 30.000,00 zł. Wysokość jednorazowego dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł., natomiast łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2018 w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.

 

Oferty należy wypełniać przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl),  i składać w wersji elektronicznej i papierowej (lub poprzez profil zaufany ePUAP) do siedziby Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Ostateczny termin składania ofert upływa 16 listopada 2018 r., przy czym procedura przyznawania „małych grantów” może ulec zakończeniu wcześniej, w przypadku wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 na zadania w ramach naboru. Ostateczny termin realizacji zadań upływa natomiast 31 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowe zasady naboru i informacje na jego temat można znaleźć w zakładce „Konkursy” portalu Wielkopolskie Wici. Ogłoszenie znajduje się także na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Użyte linki:

https://www.umww.pl/male-granty

https://bip.umww.pl/292---505---k_86---k_245---informacja-w-sprawie-naboru-ofert-na-1

Początek strony