przejdź do treści

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2023.

W skład komisji konkursowej będą wchodzili co najmniej dwaj reprezentanci organizacji pozarządowych – zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej oraz zainteresowaną osobę. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub wysłać przez platformę e-PUAP (potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) w terminie do 20 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu).

Na podstawie zgłoszeń, które spełnią wymogi formalne, powstanie lista osób uprawnionych do reprezentowania środowiska pozarządowego w pracach komisji konkursowych opiniujących wnioski.

Lista osób zakwalifikowanych do bazy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz na portalu Wielkopolskie Wici.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu/wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, merytorycznie odpowiedzialni za przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, przedstawiają Zarządowi Województwa Wielkopolskiego kandydatury co najmniej 2 osób z bazy ubiegających się o członkostwo w danej komisji w oparciu o następujące kryteria:

  1. wybraną przez kandydatów tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym,
  2. unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zaproszenie do prac w konkretnej komisji konkursowej zostanie przekazane w sposób, który kandydaci wskazali w zgłoszeniu.

Przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenia w sprawie unikania konfliktu interesów (załącznik Nr 2).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zasady przeprowadzania naboru i uczestnictwa w pracach komisji konkursowej reguluje uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 251/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

W przypadku ewentualnych pytań – prosimy o kontakt z Departamentem Organizacyjnym i Kadr (tel. 61 626 67 13).

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr 53/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2018 roku - pobierz dokument
  2. Uchwała Nr 251/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku - pobierz dokument
  3. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert - pobierz dokument
  4. Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów - pobierz dokument
Początek strony